Rýchly dopyt

Všeobecné obchodné podmienky portálu Kancelárie.sk

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť Porter, s.r.o., so sídlom Pluhová 42, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 948 493, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 3704/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je vlastníkom a Prevádzkovateľom online webového (internetového) portálu, ktorý sa špecializuje na vyhľadávanie, porovnávanie a prenájom a predaj (kúpu) komerčných nehnuteľností (kancelárske, skladové a obchodné priestory, pozemky) na území Slovenskej republiky (ďalej ako „portál Kancelárie.sk“). V rámci prevádzky portálu Kancelárie.sk Prevádzkovateľ zabezpečuje funkcionality, ktoré umožňujú Vlastníkom, ako užívateľom celosvetovej počítačovej siete Internet, vkladať na portál Kancelárie.sk textové a obrazové informácie týkajúce sa Komerčných budov a Komerčných priestorov a Pozemkov za účelom ich ponuky Užívateľom. Služby portálu Kancelárie.sk ďalej umožňujú tieto textové a obrazové informácie zobrazovať, posielať, mazať, editovať alebo s nimi inak ďalej pracovať, v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“).

1.2 Portál Kancelárie.sk zabezpečuje sprostredkovanie vzťahu ponuky a dopytu pomocou propagácie (inzercie) voľných Komerčných budov a Komerčných priestorov alebo Pozemkov na území Slovenskej republiky prostredníctvom celosvetovej počítačovej siete Internet.

1.3 Tieto VOP upravujú právne vzťahy, ktoré vznikajú medzi Prevádzkovateľom a ďalšími nižšie uvedenými osobami v súvislosti s využívaním portálu Kancelárie.sk.

Článok II.

Základné pojmy

2.1 „Komerčnou budovou“ sa pre účely týchto VOP rozumie nehnuteľnosť – budova na území Slovenskej republiky, v ktorej sa nachádzajú prevažne a/ kancelárske priestory b/ skladové priestory alebo c/ obchodné priestory.

2.2 „Komerčné priestory“ znamenajú a/ kancelárske priestory nachádzajúce sa v Kancelárskej budove, resp. v inej budove, ktoré sú vo vlastníctve Vlastníka. b/ skladové priestory nachádzajúce sa v skladovej budove, resp. v inej budove, ktoré sú vo vlastníctve Vlastníka, c/ obchodné priestory nachádzajúce sa v budove, ktorá je vo vlastníctve Vlastníka.

2.3 “Pozemkom” sa pre účely tých VOP rozumie pozemok na území Slovenskej republiky, na ktorom je možnosť výstavby Komerčnej budovy alebo je ho možné použiť na iné komerčné využitie napr. vonkajšie skladovanie .

2.4 „Vlastník“ sa pre účely týchto VOP rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá je Vlastníkom, resp. oprávneným prenajímateľom, Komerčných budov, resp. Komerčných priestorov alebo Pozemkov a ktorá splnila nižšie uvedené podmienky Registrácie. V pozícii Vlastníka nesmie byť Realitný maklér, s výnimkou prípadu, keď Realitný maklér zastupuje Vlastníka Komerčnej budovy, resp. Komerčných priestorov alebo Pozemku.

2.5 „Užívateľom“ sa pre účely týchto VOP rozumie akákoľvek osoba, ktorá pasívne využíva služby portálu Kancelárie.sk, najmä potenciálny nájomca a kupujúci. Pasívnym využívaním sa rozumie najmä prehliadanie portálu Kancelárie.sk, resp. jeho stránok a častí, ktoré nie sú prístupne výhradne Vlastníkovi, resp. Prevádzkovateľovi (ďalej len „Užívateľ“). Povinnosti, ktoré má v zmysle týchto VOP Vlastník sa primerane aplikujú aj na Užívateľov.

2.6 „Realitný maklér“ je pre účely týchto VOP fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú realitnú činnosť v oblasti sprostredkovania nájmu/prenájmu a predaja/kúpy Komerčných priestorov a/alebo Pozemkov.

Článok III.

Registrácia Vlastníka na portáli Kancelárie.sk

3.1 Vlastník je oprávnený zadávať jednu alebo viac ponúk (inzercia) Komerčnej budovy, resp. Komerčných priestorov alebo Pozemkov na stránkach portálu Kancelárie.sk výlučne na základe Registrácie v zmysle týchto VOP. Vlastník je oprávnený v rámci jednej Registrácie registrovať jednu alebo viacero Komerčných budov, resp. Komerčných priestorov alebo Pozemkov.

3.2 Vlastník uvedie pri úvodnej registrácii základné údaje, ktoré sú vyžadované portálom Kancelárie.sk v súvislosti s Registráciou. Ďalej Vlastník pri tejto registrácii doplní povinné údaje týkajúce sa Komerčnej budovy, resp. Komerčných priestorov alebo Pozemkov v členení a obsahu uvedenom na stránke www.kancelarie.sk.

3.3 Obsah a rozsah jednotlivých balíkov služieb (a údajov, ktoré pre ich aktiváciu musí Vlastník pri Registrácii poskytnúť), súvisiacich s prezentáciou Komerčnej budovy, resp. Komerčných priestorov na portáli Kancelárie.sk, doba ich trvania, podmienky obnovenia ich trvania a odmena Prevádzkovateľa za ich aktiváciu sú uvedené na stránke www.kancelarie.sk.

3.4 Po tom, ako Vlastník ukončí vkladanie údajov a vysloví súhlas s aktuálnou verziou VOP, Prevádzkovateľ zašle Vlastníkovi prostredníctvom elektronickej pošty prihlasovacie meno a heslo (v týchto VOP ako „Registrácia“).

3.5 V prípade, ak počas procesu registrácie Vlastník nezadá do portálu Kancelárie.sk všetky povinné údaje v danom kroku registrácie, nastavenie systému mu neumožní v registrácii ďalej pokračovať a riadne ju dokončiť.

3.6 Aktiváciou zvoleného balíka služieb vzniká medzi Prevádzkovateľom a Vlastníkom zmluvný vzťah podliehajúci týmto VOP, a to na dobu uvedenú v danom balíku služieb a/alebo v objednávke.

3.7 Na základe uskutočnenej Registrácie je Vlastník oprávnený kedykoľvek v rámci portálu Kancelárie.sk zadávať, upravovať a inak editovať vlastnú ponuku Komerčných priestorov a Pozemkov na prenájom a/alebo predaj.

Článok IV.

Pravidlá zadávania ponúk Komerčných budov a Komerčných priestorov alebo Pozemkov na prenájom a predaj
(„Ponuka“)

4.1 Vlastník vyplňuje vstupné údaje do registračného formulára, rovnako ako ich prípadné zmeny, resp. editovania v slovenskom jazyku, s diakritikou a v súlade s pravidlami pravopisu slovenského jazyka. Ponuka môže byť Vlastníkom zadaná aj v inom jazyku, ak je takáto možnosť výslovne uvedená na stránke portálu Kancelárie.sk.

4.2 Pri údajoch Ponuky Vlastník nesmie používať: (a) odkazy na iné web stránky (pokiaľ mu to systém a zvolený balík služieb nedovoľuje), re-direct, reklamu iných svojich tovarov a služieb ako registrovanej Komerčnej budovy a Komerčných priestorov alebo Pozemkov a reklamu tovarov a služieb iných subjektov a iné odkazy, slová a vety, ktoré nesúvisia s účelom portálu Kancelárie.sk, (b) zvýrazňovanie niektorých slov, viet, fráz (napr. použitím „Caps Lock“), neodôvodnené opakovanie slov, fráz, viet, a © nadmernú interpunkciu, tzv. emotikony, atď.

4.3 Vlastník nesmie registrovať viac ako raz identické Ponuky.

4.4 Vlastník vkladá všetky údaje, informácie a materiály do príslušných stránok portálu Kancelárie.sk samostatne a na vlastné náklady, v súlade s pokynmi Prevádzkovateľa.

4.5 Vlastník nesmie používať žiadne automatizované prostriedky (agents, robots, scripts, spiders, diggers, atď.) a ani žiadne zariadenia, technológie alebo software za účelom poškodenia, znefunkčnenia, obmedzenia alebo zmeny prevádzky portálu Kancelárie.sk. Vlastník zároveň nebude vyvíjať žiadnu činnosť, ktorá by spôsobila neprimerane vysokú záťaž technológii, serveru, zariadeniam a softvéru portálu Kancelárie.sk.

4.6 Vlastník sa zaväzuje bez zbytočného odkladu aktualizovať svoje Ponuky v prípade, že dôjde k zmene ich stavu, alebo údajov a informácií v nich uvedených.

Článok V.

Balíky služieb, Odmena

5.1 Výška odmeny v prípade aktivácie príslušného balíka služieb portálu Kancelárie.sk sú uvedené na portáli Kancelárie.sk. Prevádzkovateľ je platcom DPH.

5.2 Splatnosť odmeny je 10 dní odo dňa vystavenia faktúry. Faktúra je dostupná v účte Vlastníka na portáli Kancelarie.sk.

5.3 Platnosť ponúk je v zmysle dohodnutej objednávky/zmluvy. V prípade neaktuálnosti údajov si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo ponuku deaktivovať bez nároku Vlastníka na vrátenie už zaplatenej odmeny za balík služieb.

5.4 Výška odmeny uvedená v balíku služieb sa odvíja od veľkosti Komerčnej budovy alebo Pozemku. Veľkosť Komerčnej budovy sa meria na základe celkovej a/ kancelárskej plochy budovy, b/ skladovej plochy budovy c/ obchodnej plochy budovy, ktorá sa vypočíta ako súčet metrov štvorcových všetkých obsadených a voľných a/ kancelárií v budove budove, b/ skladov v budove, c/ obchodných priestorov v budove. Veľkosť Pozemku sa meria ako súčet metrov štvorcových celého pozemku.

5.5 Formulár Vyžiadať cenu sa pri ponukách zobrazuje len v prípade, ak nie je zadaná Výška nájmu/cena a Vlastník si vybral balík služieb s touto službou.

Článok VI.

Vyhlásenia a záruky Vlastníka

6.1 Vlastník prehlasuje a zaručuje sa Prevádzkovateľovi, že všetky údaje, informácie a podklady poskytnuté pri Registrácii a vložené do portálu Kancelárie.sk sú úplné, aktuálne, správne a pravdivé, a že nie sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a nepoškodzujú dobré meno inej fyzickej alebo právnickej osoby. Vlastník v plnom rozsahu zodpovedá za obsah a pôvod všetkých informácií, údajov a materiálov, ktoré zadá do portálu Kancelárie.sk.

6.2 Vlastník týmto vyhlasuje a potvrdzuje Prevádzkovateľovi, že všetky diela, ktoré spĺňajú pojmové znaky diela v zmysle autorsko-právnych predpisov (najmä fotografické diela) sú riadne vysporiadané a že Vlastník je riadne oprávnený a disponuje potrebnou licenciou na ich poskytnutie Prevádzkovateľovi a na portál Kancelárie.sk pre účely vyplývajúce z týchto VOP. Vlastník týmto dáva neobmedzený súhlas Prevádzkovateľovi s používaním fotografických diel aj na akékoľvek marketingové účely súvisiace s portálom Kancelarie.sk. Vlastník uvedením údajov, informácií a podkladov, vrátane diel, ktoré spĺňajú pojmové znaky diela v zmysle autorsko-právnych predpisov na portáli Kancelárie.sk neporušuje žiadne zmluvy a iné dojednania, ktorých je zmluvnou stranou, žiadne práva tretích osôb a žiadne všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky alebo iných právnych poriadkov.

6.3 Vlastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky údaje o Komerčných budovách a Komerčných priestoroch alebo Pozemkoch, ktoré ponúka na prenájom (predaj) prostredníctvom portálu Kancelárie.sk sú prístupné všetkým užívateľom celosvetovej počítačovej siete Internet, a to prostredníctvom web stránky: www.kancelarie.sk a prípadných ďalších internetových serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo treťou osobou.

6.4 Vlastník si je vedomý a vyhlasuje, že Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za rozhodovacie procesy Užívateľov (vrátane súčasných a potenciálnych nájomcov a kupujúcich ) pokiaľ ide o výber Komerčných priestorov z ich strany (vrátane Komerčnej budovy, resp. Komerčných priestorov alebo Pozemkov), bez ohľadu na to, či takéto procesy sú, môžu byť, alebo nie sú ovplyvnené aj prístupom (a užívaním) súčasných/poten­ciálnych nájomcov a kupujúcoch na portál Kancelárie.sk.

6.5 Vlastník si je plne vedomý, že jeho Ponuka a ďalšie údaje vyplnené do registračného formulára sa môžu dostať na stránky internetových vyhľadávačov (napr. Google, Yahoo, a pod.) alebo partnerských portálov Prevádzkovateľa a že Prevádzkovateľ nemá žiadnu zodpovednosť za pravdivosť, správnosť a aktuálnosť údajov týkajúcich sa Vlastníka, Komerčnej budovy alebo Komerčných priestorov vo výsledkoch vyhľadávania na stránkach príslušných vyhľadávačov.

6.6 V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení a záruk Vlastníka preukáže ako nepravdivé, neúplné alebo nepresné, Prevádzkovateľ je oprávnený okamžite zrušiť Registráciu všetkých Komerčných budov a Komerčných priestorov, ktoré Vlastník ponúka na prenájom/predaj prostredníctvom portálu Kancelárie.sk, a to bez akejkoľvek náhrady pre Vlastníka.

6.7 V prípade, ak sa vyhlásenia a záruky Vlastníka uvedené v článkoch 6.1 a 6.2 preukážu ako nepravdivé, neúplné alebo nepresné a tretia osoba z tohto titulu vznesie akýkoľvek nárok voči Prevádzkovateľovi, Vlastník sa zaväzuje znášať takéto prípadné nároky vznesené tretími osobami voči Prevádzkovateľovi v dôsledku porušenia najmä autorských alebo iných práv alebo licencií tretej osoby, resp. v dôsledku porušenia zmlúv alebo iných dojednaní, ktorých je tretia osoba zmluvnou stranou.

6.8 Vlastník si je vedomý a vyhlasuje, že Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za šírenie reklamy prostredníctvom portálu Kancelarie.sk tretími osobami.

Článok VII.

Ďalšie práva a povinnosti v súvislosti s využívaním a prevádzkou portálu Kancelárie.sk

7.1 Vlastník je povinný uchovávať svoje užívateľské heslo v tajnosti a chrániť ho pred stratou, poškodením alebo vyzradením tretej osobe a za tým účelom je povinný prijať potrebné organizačné a technické opatrenia.

7.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uverejniť (resp. zmazať) akékoľvek údaje poskytnuté Vlastníkom do portálu Kancelárie.sk, pokiaľ: (a) sú v rozpore s týmito VOP, (b) sú v rozpore s dobrými mravmi, prípadne ohrozujú verejný poriadok, © predstavujú ponuky Realitných maklérov, alebo iných realitných sprostredkovateľov, (d) svojim obsahom nezodpovedajú záujmom Prevádzkovateľa, (e) Vlastník je v omeškaní s úhradou odmeny podľa Článku IV. o viac ako 15 dní, a (f) nie sú aktuálne.

7.3 Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať na e-mailovú adresu Vlastníka informačné materiály týkajúce sa prevádzky a fungovania portálu Kancelárie.sk a súvisiacich služieb.

7.4 Vlastník môže kedykoľvek zrušiť svoju Registráciu na portáli Kancelárie.sk. Zrušením Registrácie sa považuje zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Vlastníkom založený týmito VOP za ukončený.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

8.1 Zmluvný vzťah založený medzi Prevádzkovateľom a Vlastníkom sa riadi týmito VOP. Záležitosti neupravené výslovne týmito VOP sa riadia zákonom 513/1991 Zb., Obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom, v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšími platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade Vlastníkov, ktorí uzatvorili s Prevádzkovateľom Zmluvu o spolupráci, sa tieto VOP aplikujú subsidiárne k uzatvorenej Zmluve o spolupráci.

8.2 Obsah portálu Kancelárie.sk a forma a štruktúra, ktorá tento obsah zachycuje (grafické znázornenie a úprava portálu Kancelárie.sk) a ich príslušné časti a usporiadanie sú autorským dielom a databázou chránenou autorským právom v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z., autorský zákon v znení neskorších predpisov a ich akékoľvek použitie bez súhlasu Prevádzkovateľa alebo oprávneného nadobúdateľa príslušnej licencie je porušením autorských práv a môže byť dôvodom občiansko-právnej alebo trestnej zodpovednosti. Prevádzkovateľ je taktiež oprávneným užívateľom označení „portál Kancelárie.sk“, „portál Kancelária.sk“, „kancelárie.sk“, „kancelarie.sk“, „kancelária.sk“ a „kancelaria.sk“.

8.3 V prípade vzniku sporu, resp. hroziaceho sporu sa Prevádzkovateľ a Vlastník zaväzujú vynaložiť maximálne úsilie a rokovať až na úrovni štatutárnych zástupcov za účelom vyriešenia vzniknutej situácie a odstránenia vzájomných rozporov mimosúdnou cestou. Až v prípade, že takéto rokovania budú neúspešné, budú spory týkajúce sa zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Vlastníkom riešené pred Slovenským obchodným rozhodcovským súdom v Žiline, zriadenom pri European Commercial Advisory s.r.o.

8.4 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto VOP aj bez predchádzajúceho súhlasu Vlastníka, a to tým spôsobom, že zverejní ich posledné nové a úplné znenie na stránkach portálu Kancelárie.sk. Takýmto zverejnením nadobudne nové znenie VOP účinnosť, pokiaľ nebude v novom znení VOP stanovený neskorší dátum ich účinnosti.

8.5 Vlastník slobodne dáva prevádzkovateľovi portálu Kancelárie.sk výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým vedome vyjadruje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov , uvedených v registračnom formulári.

Súhlas sa poskytuje do odvolania súhlasu. Dotknutá osoba berie na vedomie, že má právo podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prístupu k osobným údajom. Každá dotknutá osoba má právo podľa §28 zákona o ochrane osobných údajov na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvanie sa skončil, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Dotknutá osoba má ďalej na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči využívaniu osobných údajov uvedených v §10ods. 3 písm. d zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v §10 ods. 3 písm. d zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

8.6 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 19.2.2013